• Thời gian:
- Bắt đầu: 13h00 - 5/3/2017
- Kết thúc: 17h00 - 7/3/2017

• Nội dung:
- 5 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ được xướng tên nhận thưởng
- Tính số lần của toàn bộ chức năng Reset
- Tính theo BXH Top All (tính theo Reset > Level > Reset cuối)
- Nếu nhiều người bằng Reset thì sẽ chuyển sang tính Level, nếu bằng Reset và Level sẽ tính Reset cuối, ai reset sớm hơn thì được xếp trên.
- Không GHRS trong Event này

• Phần thưởng:

Xếp hạng Phần thưởng
1 100.000 Gcent KM
2 70.000 Gcent KM
3 50.000 Gcent KM
4~5 30.000 Gcent KM